Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: LOYAL SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (kod pocztowy: 45-123), przy ul. Budowlanych 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000512087, REGON: 161587871, NIP: 7543082974.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - kontakt: contact@poznajhistorie.pl
 3. Operatorem serwisu www jest: LOYAL SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (KRS: 0000512087).
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób poprzez:
  1. dobrowolnie wprowadzone lub podane informacje o użytkowniku.
  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek").
  3. gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego: LOYAL SOLUTIONS sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (kod pocztowy: 45-123), przy ul. Budowlanych 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000512087, REGON: 161587871, NIP: 7543082974.

 

II. II. Cel i zakres zbierania danych.

 1. Podstawę gromadzenia i zbierania danych jest dobrowolne podanie przez użytkownika za pomocą formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie www, pocztą tradycyjną lub w wiadomości e-mail danych takich jak:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. adres korespondencyjny;
  4. numeru telefonu;
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Cel przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Administratora:
  1. świadczenie usług drogą elektroniczną;
  2. obsługa aplikacji oraz konta użytkownika (jeśli jest utworzone) oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów technicznych;
  3. wymiana korespondencji i załatwianie spraw w związku z kierowanymi wiadomościami i zgłoszeniami;
  4. wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym podatkowego, rachunkowości, etc.;
  5. obsługa reklamacji, skarg lub ewentualnych roszczeń.
 4. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby możliwe było zapewnienie wysokiej jakości obsługi.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie są udostępniane bez zgody osób, których te dane dotyczą, chyba że udostępnianie danych następuje osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych zawartych z Administratorem (w tym: upoważnionym pracownikom, zleceniobiorcom świadczący na rzecz Administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne oraz powiązane z obsługa serwisu i Usług znajdujących się w ofercie Administratora) oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis www upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 7. Administrator danych gwarantuje spełnienie obowiązków wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: RODO) oraz realizację uprawnień osoby, która podała dane osobowe, w tym prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych,
  6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Z uprawnień, o których mowa w ust. 7, można skorzystać gdy:
  1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych - dane okażą się nieprawidłowe lub niekompletne,
  2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
   1. dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
   2. zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych;
   3. zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
   4. dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy dane są: nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres pozwalający sprawdzenie prawidłowości tych danych; przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zostanie wskazana wprost wola osoby udostępniającej dane o ich pozostawieniu; dane osobowe przestaną być potrzebne Administratorowi, ale ich zachowanie będzie niezbędne do prawidłowej obrony lub dochodzenia roszczeń; w toku trwania postępowania związanego ze sprzeciwem wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy, lub gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  5. Podmiot udostępniający dane osobowe ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Dane osobowe zostaną usunięte automatycznie w sytuacji, kiedy przestaną być potrzebne dla realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, jednakże nie wcześniej niż z upływem terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być dochodzone w związku ze świadczonymi usługami.

 

III. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
  1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

IV. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

 

V. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

 

 

Kontakt

Jesteś zainteresowany wdrożeniem projektu w swoim mieście? Chcesz więcej wiedzieć? Chcesz poznać szczegóły? Napisz do nas, zadzwoń! Skontaktujemy się z Tobą, umówimy na spotkanie. Przygotujemy dla Ciebie materiały i ofertę.